Statut

 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
im. por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”

 

 

Chmielnik 13.12.2015

 

PREAMBUŁA

 

Polska tradycja nakazuje pielęgnować i kultywować pamięć o sławie, którą oręż polski okrył się w walkach
o niepodległość naszej Ojczyzny.

 

Pamięć o bohaterach Wojska II Rzeczypospolitej, oddziałach Podziemnego Państwa Polskiego oraz oddziałach konspiracyjnych powstałych w latach totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego, jest naszym obowiązkiem. 
Wiara, bohaterstwo i honor żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz zgrupowań, które stawiły opór zbrodniczym systemom,  budowały chwałę Polski. Stały również na straży jej niepodległości.
Poprzez urzeczywistnienie niżej przedstawionych celów i form działania, pragniemy przypomnieć ofiarność
i poświęcenie żołnierzy tych oddziałów oraz ich patriotyczne postawy i bohaterskie czyny wobec totalitarnych zagrożeń niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 ROZDZIAŁ I

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oddziałów Państwa Podziemnego. Nosi ono nazwę  Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por Stanisława Grabdy ps.  „Bem zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”.

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chmielnickie Centrum Kultury ul. Starobuska 10 ,26-020 Chmielnik woj. świętokrzyskie a terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jak również współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne, legitymację członkowską oraz identyfikator w formie odznaki organizacyjnej i honorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach”).
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 6. Stowarzyszenie o nazwie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por Stanisława Grabdy ps. Bem” przyjmuje za patrona por Stanisława Grabdę ps. Bem żołnierza WP, NSZ i AK.
 7. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Koła i Sekcje.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I FORMY DZIAŁANIA


CELEM STOWARZYSZENIA JEST :

 

 1. Zrzeszenie osób zainteresowanych podtrzymywaniem i odtwarzaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej i okresu totalitaryzmów hitlerowskiego i stalinowskiego – zwane dalej Rekonstrukcją.
 2. Kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą
  w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową
 3. Rekonstrukcja, renowacja odbudowa i odtwarzanie historycznego wyposażenia, uzbrojenia, umundurowania a także wyposażenia i uzbrojenia pojazdów mechanicznych oraz konnych .Szkolenie członków grupy w oparciu o tradycje i historię oddziałów.
 4. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków Stowarzyszenia.
 5. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych, wyposażeniu, umundurowaniu, uzbrojeniu, wyszkoleniu, historii pojazdów mechanicznych i konnych Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej i okresu totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
 6. Działania na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania
 7. Krzewienie ducha patriotyzmu w oparciu o wartości takie jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 8. Przygotowywanie do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
 9. Działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).
 10. Szkolenie w zakresie dowodzenia i współdziałania na poziomie taktycznym oraz podnoszenie sprawności bojowej.
 11. Propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa, w tym strzelectwa historycznego.
 12. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
 13. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, rozwijanie przyjaźni i koleżeństwa.
 14. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
 15. Zapewnienie wsparcia członkom w zorganizowaniu sieci wzajemnej pomocy oraz nawiązywaniu
  i pielęgnowaniu przyjaźni między rodzin członków.

 

ROZDZIAŁ III

 

STOWARZYSZENIE REALIZUJE CELE STATUTOWE

 

 W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

 

 1. Inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności: naukową, edukacyjno-oświatową, rekonstrukcyjną, popularyzatorską, kulturalną i turystyczną.
 2. Prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą. Organizuje wystawy i pokazy terenowe oraz imprezy popularyzujące historię wojskowości w kraju i zagranicą
 3. Podejmuje działania eksploracyjne, wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzację miejsc pamięci, mogił, grobów żołnierzy z okresu totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
 4. Zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące militariów: dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji.
 5. Wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków.
 6. Działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków militarnych bądź substancji z nimi związanych, miejsc pamięci, mogił, grobów żołnierzy okresu totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
 7. Wspomaga prowadzenie placówek muzealnych w obiektach zabytkowych i innych zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Uzupełnia i odtwarza wyposażenie. Prowadzi jego renowację i rewaloryzację dla przywrócenia mu dawnej świetności.
 9. Organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe.
 10. Współpracuje z Kościołem Rzymskokatolickim w zakresie ewangelizacji życia społecznego i kulturalnego.
 11. Uczestniczy w obrzędach religijnych oraz organizuje rekonstrukcje obrzędów religijnych z czasów II Rzeczypospolitej.
 12. Współpracuje z administracją państwową oraz placówkami muzealnymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy. Udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych .
 13. Stwarza warunki dla współzawodnictwa w strzelectwie sportowym, obronnym, praktycznym, historycznym i innym.
 14. Organizuje szkolenia, kursy, instruktaże z zakresu bezpiecznego posługiwania się wszelką bronią
  i znajomości przepisów prawnych dotyczących jej używania.

 


Rozdział IV

 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających, Honorowych.
 2. Członkowie Komitetu Założycielskiego tworzą organ nie podlegający zmianom. Wyjątek stanowią jedynie: dobrowolne odejście bądź usunięcie wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
 3. Tryb czynny przysługuje osobie pełnoletniej (ukończony 18 rok życia). Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom będącym nowymi członkami Stowarzyszenia minimum 90 dni. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu od momentu jego przystąpienia do Stowarzyszenia. Nie dotyczy organu założycielskiego.
 4. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie mają jednak praw do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 5. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  c) posiadać legitymację członkowską i nosić identyfikator w formie odznaki organizacyjnej;
  d) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
  e) korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z załączoną zgodą właściciela lokalu;
  f) ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia;
  g) posiadać własne wyposażenie wojskowe (nie objęte ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 ze zm.), historyczne, zabytkowe oraz i eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
  a) realizować cele Stowarzyszenia;
  b) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  c) dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia;
  d) regularnie opłacać składki członkowskie.
 8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę członkowską lub inną formę zadeklarowanej stałej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 10. Członek wspierający pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego.
 11. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia i popierająca jego działania, której Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu nada tytuł Członka Honorowego.
 12. Członek Honorowy ma prawo:
  a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego;
  b) posiadać legitymację członkowską i nosić identyfikator w formie odznaki organizacyjnej;
  c) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu
 13. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu. Deklaracja członkowska powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i oświadczenie o przystąpieniu. W przypadku małoletniego poniżej 16 lat, zgodę przedstawicieli ustawowych. W przypadku kandydata na członka wspierającego, zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
  a) śmierci członka;
  b) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
  c) wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
  d) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
  e) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i Statutem. Od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia;
  f) dwuletniego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na dwa pisemne wezwania do zapłaty;
  g) rozwiązania Stowarzyszenia.
 15. Na wniosek 5 członków zwyczajnych może zostać utworzone jednostka terenowa – Koło.
 16. Koła nie mogą posiadać osobowości prawnej, korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia
 17. Koło musi liczyć co najmniej 5 członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie Zarząd Koła:
   Prezesa i Sekretarza, w jawnym głosowaniu w obecności co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

            Członkowie Zarządu Koła działają następująco;

 

 • Prezes koła reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami Koła, zwołuje zebrania Koła oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.
 • Sekretarz koła zarządza pracami Koła. W razie konieczności zastępuje prezesa Koła oraz prowadzi             archiwum Koła.

 

 1. Kadencja władz koła trwa 3 lata.
 2. Prezes Koła jest zobowiązany brać udział w zebraniach Zarządu.
 3. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania, trwającego nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku
  lub złożenia przez Zarząd Koła wniosku o jego rozwiązanie.
 4. Dla pełnej realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Sekcję o ściśle określonym polu działania na podstawie pisemnego wniosku, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkowie sekcji będący członkami Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego w jawnym głosowaniu
  w obecności co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jej powołania, , trwającego nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku
 6. Sekcje działają na podstawie uchwalonych przez Zarząd regulaminów.
 7. W pracach Sekcji mogą brać udział osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

 Rozdział V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 


a) Walne Zgromadzenie.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński.

 

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia a mianowicie: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ( jedna trzecia) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie: zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku.
 5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania. Zawiadomienia winny zawierać: termin zebrania, miejsce i proponowany porządek obrad. Zwołując Walne Zgromadzenie Członków wyznacza jednocześnie pierwszy i drugi termin jego odbycia, przy czym drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej, niż pół godziny i później niż dwa miesiące od pierwszego terminu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:
  a) na mocy uchwały Zarządu,
  b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek 25% ogólnej liczby wszystkich członków.
 7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 8. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą: z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.
 9. Ważność Walnego Zgromadzenia i podejmowanych przez nie uchwał zależy od ilości obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Quorum niezbędne dla ważności walnego Zgromadzenia stanowi:

 

 a) co najmniej ½ ilości członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeśli Walne  Zgromadzenie odbywa się w pierwszym zwołanym terminie,                                                                                       

 

b) każda ilość członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim zwołanym terminie

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenie są prawomocne, jeżeli są podejmowane:
  w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
  b. w drugim terminie, zwykłą większością głosów przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W czasie Walnego Zgromadzenie głosowania odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania. Jeżeli uczestnicy Walnego Zgromadzenie tak postanowią głosowania mogą odbywać się w sposób tajny.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:

 


a) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium ustępującemu    Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c) Wybór członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
d) Podejmowanie uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia.
e) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
f) Zatwierdzenie podstawowych regulaminów dla Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
g) Ustalenie wysokości składek członkowskich.
h) Rozpatrywanie odwołań od postanowień władz Stowarzyszenia.
i) Odwołanie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub obowiązujących przepisów prawa.
j) Odwołanie członka władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka zwyczajnego.
k) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Koła Terenowego.

 

 1. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 

1) Prezes

2) dwóch Wiceprezesów

 

 

3) Sekretarz

 

4) Skarbnik

 

5) obieralny członek zarządu

 

 1. Skład zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
 2. Członkowie Zarządu pełnią zajmowane funkcje nieprzerwanie przez okres trwania powierzonej im kadencji, na zasadzie pracy społecznej.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z wiceprezesów. W razie nieobecności Prezesa lub Wiceprezesów lub na ich wniosek zastępuje ich Sekretarz.

 

 Do zakresu działania Zarządu należy:

 

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

 

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 

c. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 

d. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

 

e. uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej oddziałów terenowych – Kół

 

f. uchwalanie szczegółowych zasad organizacji pracy oraz sposobu zarządzania, dotyczących oddziałów terenowych – Kół

 

g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

 

i. zwoływanie Walnego Zebrania,

 

j. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 

k. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

 

l. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 

o. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych –Kół  oraz nadzorowanie ich działalności,

 

p. powoływanie i rozwiązywanie sekcji  oraz nadzorowanie ich działalności,

 

q. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej,

 

s. zawieszanie w czynnościach Zarządów oddziałów terenowych -Kół, jeżeli ich działalność niezgodna jest z przepisami prawa, Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia. W razie zawieszenia Zarządu oddziału terenowego – Koła , Zarząd powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu przez Zebranie oddziału terenowego – Koła,

 

 1. Do ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy.
 4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność 3/5 członków Zarządu .
 5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 6. W zebraniach Zarządu są zobowiązani uczestniczyć Prezesi Kół Terenowych.

 

Członkowie Zarządu działają następująco;

 

 • Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad jego pracami, zwołuje Walne Zgromadzenie i zebrania Zarządu oraz czuwa nad przestrzeganiem Statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.
 • Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie powierzonych mu spraw.
 • Sekretarz zarządza pracami Stowarzyszenia, wykonując uchwały i polecenia Zarządu. W razie konieczności zastępuje prezesa i wiceprezesa oraz prowadzi archiwum Stowarzyszenia.
 • Skarbnik kieruje, wspólnie z Prezesem i Sekretarzem finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych
  i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi preliminarze finansowe Stowarzyszenia.

 

 1. Obieralny członek zarządu jest zobowiązany wykonywać polecenia, powierzane mu w nadzwyczajnych okolicznościach, podjęte wspólną decyzją pozostałych członków Zarządu.
 2. Wyboru członków Zarządu, jak i pozostałych władz Stowarzyszenia, dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie .
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 4. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego
 5. Do zadań komisji należy:

 


a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia pod względem celowości; prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia;
b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
c) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) w terminie co najmniej rocznym przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Do zakresu działania sędziów Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Stowarzyszenia i władz, dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członkowskich od trzech miesięcy do dwóch lat oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do przewodniczącego sądu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia.
 5. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zgromadzenie członków, którego orzeczenie jest ostateczne. Walne Zgromadzenie wydaje orzeczenie w wyniku jawnego głosowania.
 6. Orzeczenie sądu koleżeńskiego, w składzie trzyosobowym, zapada po niejawnej naradzie sędziów. Wyrok zapada większością głosów.
 7. Sędzia który przy głosowaniu nie zgodzi się z większością, może przy podpisaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i zobowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
 8. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbywa się rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie wyroku.
 9. Członkostwo we władzach Stowarzyszeniach ustaje na skutek:

 


1). upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji, uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
2). ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3). zrzeczenia się udziału w tych organach,
4). odwołanie przez Walne Zgromadzenie członków.

 Rozdział VI

 

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody.
 2. Na dochody stowarzyszenia składają się:

 3. Wpływy ze składek członkowskich,
  2. Wpływy z działalności statutowej,
  3. Dotacje i spadki,
  4. Zapisy i darowizny,
  5. Dochody z ewentualnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  6. Dochody z majątku stowarzyszenia.

 

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia ustala Zarząd.
 2. Oświadczenia w sprawach majątkowych mogą składać tylko – Prezes Zarządu i Skarbnik lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.

 Rozdział VII

 

 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora.
 3. Interpretacja zapisów powyższego Statutu należy wyłącznie do Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.