• Start
  Start Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy dostępne na stronie.
 • Kategorie
  Kategorie Wyświetla listę kategorii tego bloga.
 • Tagi
  Tagi Wyświetla listę słów kluczowych, które zostały wykorzystane na blogu.
 • Blogerzy
  Blogerzy Wyszukaj ulubionego blogera na stronie.
 • Wpisy Zespołu
  Wpisy Zespołu Wyszukaj ulubiony zespół.
 • Archiwum
  Archiwum Zawiera listę wpisów, które zostały utworzone wcześniej.
 • Login
  Login Formularz logowania
Administrator

Administrator

Administrator Portalu nie napisał/a notki o sobie.

9943
  GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ IM. POR. STANISŁAWA GRABDY PS. "BEM"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Numer KRS 0000602045 Powiat KIELECKI
NIP 6572921879 Gmina CHMIELNIK
REGON 36372026200000 Miejscowość CHMIELNIK
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres UL. STAROBUSKA 10
    Kod pocztowy 26-020

 Nazwa

Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
ZAPAŁA   WOJCIECH JANUSZ PREZES
WOJTAS   IRENEUSZ   WICEPREZES
SADKO   MICHAŁ   WICEPREZES
KOLANKOWSKA   JOANNA MIROSŁAWA SEKRETARZ
STANISŁAWSKI   ŁUKASZ   SKARBNIK

 Kontakt:

 Prezes  Tel. 796902341

mail: zarzad@grabda.pl

 

Numer naszego konta 92 1930 1800 2630 0625 6403 0001

 

Czytaj dalej
8153

 

Statut

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
im. por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”

 

Chmielnik 13.12.2015

 

PREAMBUŁA

 

Polska tradycja nakazuje pielęgnować i kultywować pamięć o sławie, którą oręż polski okrył się w walkach
o niepodległość naszej Ojczyzny.

Pamięć o bohaterach Wojska II Rzeczypospolitej, oddziałach Podziemnego Państwa Polskiego oraz oddziałach konspiracyjnych powstałych w latach totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego, jest naszym obowiązkiem. 
Wiara, bohaterstwo i honor żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz zgrupowań, które stawiły opór zbrodniczym systemom,  budowały chwałę Polski. Stały również na straży jej niepodległości.
Poprzez urzeczywistnienie niżej przedstawionych celów i form działania, pragniemy przypomnieć ofiarność
i poświęcenie żołnierzy tych oddziałów oraz ich patriotyczne postawy i bohaterskie czyny wobec totalitarnych zagrożeń niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oddziałów Państwa Podziemnego. Nosi ono nazwę  Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por Stanisława Grabdy ps.  „Bem zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu "Stowarzyszeniem".

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chmielnickie Centrum Kultury ul. Starobuska 10 ,26-020 Chmielnik woj. świętokrzyskie a terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jak również współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne, legitymację członkowską oraz identyfikator w formie odznaki organizacyjnej i honorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o Stowarzyszeniach").
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 6. Stowarzyszenie o nazwie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por Stanisława Grabdy ps. Bem” przyjmuje za patrona por Stanisława Grabdę ps. Bem żołnierza WP, NSZ i AK.
 7. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Koła i Sekcje.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA
CELEM STOWARZYSZENIA JEST :

 1. Zrzeszenie osób zainteresowanych podtrzymywaniem i odtwarzaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej i okresu totalitaryzmów hitlerowskiego i stalinowskiego - zwane dalej Rekonstrukcją.
 2. Kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą
  w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową
 3. Rekonstrukcja, renowacja odbudowa i odtwarzanie historycznego wyposażenia, uzbrojenia, umundurowania a także wyposażenia i uzbrojenia pojazdów mechanicznych oraz konnych .Szkolenie członków grupy w oparciu o tradycje i historię oddziałów.
 4. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków Stowarzyszenia.
 5. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych, wyposażeniu, umundurowaniu, uzbrojeniu, wyszkoleniu, historii pojazdów mechanicznych i konnych Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej i okresu totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
 6. Działania na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania
 7. Krzewienie ducha patriotyzmu w oparciu o wartości takie jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 8. Przygotowywanie do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
 9. Działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).
 10. Szkolenie w zakresie dowodzenia i współdziałania na poziomie taktycznym oraz podnoszenie sprawności bojowej.
 11. Propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa, w tym strzelectwa historycznego.
 12. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
 13. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, rozwijanie przyjaźni i koleżeństwa.
 14. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
 15. Zapewnienie wsparcia członkom w zorganizowaniu sieci wzajemnej pomocy oraz nawiązywaniu
  i pielęgnowaniu przyjaźni między rodzin członków.

 

ROZDZIAŁ III

STOWARZYSZENIE REALIZUJE CELE STATUTOWE

 W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

 1. Inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności: naukową, edukacyjno-oświatową, rekonstrukcyjną, popularyzatorską, kulturalną i turystyczną.
 2. Prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą. Organizuje wystawy i pokazy terenowe oraz imprezy popularyzujące historię wojskowości w kraju i zagranicą
 3. Podejmuje działania eksploracyjne, wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzację miejsc pamięci, mogił, grobów żołnierzy z okresu totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
 4. Zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące militariów: dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji.
 5. Wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków.
 6. Działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków militarnych bądź substancji z nimi związanych, miejsc pamięci, mogił, grobów żołnierzy okresu totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
 7. Wspomaga prowadzenie placówek muzealnych w obiektach zabytkowych i innych zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Uzupełnia i odtwarza wyposażenie. Prowadzi jego renowację i rewaloryzację dla przywrócenia mu dawnej świetności.
 9. Organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe.
 10. Współpracuje z Kościołem Rzymskokatolickim w zakresie ewangelizacji życia społecznego i kulturalnego.
 11. Uczestniczy w obrzędach religijnych oraz organizuje rekonstrukcje obrzędów religijnych z czasów II Rzeczypospolitej.
 12. Współpracuje z administracją państwową oraz placówkami muzealnymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy. Udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych .
 13. Stwarza warunki dla współzawodnictwa w strzelectwie sportowym, obronnym, praktycznym, historycznym i innym.
 14. Organizuje szkolenia, kursy, instruktaże z zakresu bezpiecznego posługiwania się wszelką bronią
  i znajomości przepisów prawnych dotyczących jej używania.

 


Rozdział IV

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających, Honorowych.
 2. Członkowie Komitetu Założycielskiego tworzą organ nie podlegający zmianom. Wyjątek stanowią jedynie: dobrowolne odejście bądź usunięcie wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
 3. Tryb czynny przysługuje osobie pełnoletniej (ukończony 18 rok życia). Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom będącym nowymi członkami Stowarzyszenia minimum 90 dni. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu od momentu jego przystąpienia do Stowarzyszenia. Nie dotyczy organu założycielskiego.
 4. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie mają jednak praw do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 5. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  c) posiadać legitymację członkowską i nosić identyfikator w formie odznaki organizacyjnej;
  d) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
  e) korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z załączoną zgodą właściciela lokalu;
  f) ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia;
  g) posiadać własne wyposażenie wojskowe (nie objęte ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 ze zm.), historyczne, zabytkowe oraz i eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
  a) realizować cele Stowarzyszenia;
  b) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  c) dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia;
  d) regularnie opłacać składki członkowskie.
 8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę członkowską lub inną formę zadeklarowanej stałej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 10. Członek wspierający pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego.
 11. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia i popierająca jego działania, której Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu nada tytuł Członka Honorowego.
 12. Członek Honorowy ma prawo:
  a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego;
  b) posiadać legitymację członkowską i nosić identyfikator w formie odznaki organizacyjnej;
  c) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu
 13. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu. Deklaracja członkowska powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i oświadczenie o przystąpieniu. W przypadku małoletniego poniżej 16 lat, zgodę przedstawicieli ustawowych. W przypadku kandydata na członka wspierającego, zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
  a) śmierci członka;
  b) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
  c) wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
  d) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
  e) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i Statutem. Od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia;
  f) dwuletniego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na dwa pisemne wezwania do zapłaty;
  g) rozwiązania Stowarzyszenia.
 15. Na wniosek 5 członków zwyczajnych może zostać utworzone jednostka terenowa - Koło.
 16. Koła nie mogą posiadać osobowości prawnej, korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia
 17. Koło musi liczyć co najmniej 5 członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie Zarząd Koła:
   Prezesa i Sekretarza, w jawnym głosowaniu w obecności co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.

            Członkowie Zarządu Koła działają następująco;

 • Prezes koła reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami Koła, zwołuje zebrania Koła oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.
 • Sekretarz koła zarządza pracami Koła. W razie konieczności zastępuje prezesa Koła oraz prowadzi             archiwum Koła.
 1. Kadencja władz koła trwa 3 lata.
 2. Prezes Koła jest zobowiązany brać udział w zebraniach Zarządu.
 3. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania, trwającego nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku
  lub złożenia przez Zarząd Koła wniosku o jego rozwiązanie.
 4. Dla pełnej realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Sekcję o ściśle określonym polu działania na podstawie pisemnego wniosku, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkowie sekcji będący członkami Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego w jawnym głosowaniu
  w obecności co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jej powołania, , trwającego nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku
 6. Sekcje działają na podstawie uchwalonych przez Zarząd regulaminów.
 7. W pracach Sekcji mogą brać udział osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:


a) Walne Zgromadzenie.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia a mianowicie: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ( jedna trzecia) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie: zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku.
 5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania. Zawiadomienia winny zawierać: termin zebrania, miejsce i proponowany porządek obrad. Zwołując Walne Zgromadzenie Członków wyznacza jednocześnie pierwszy i drugi termin jego odbycia, przy czym drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej, niż pół godziny i później niż dwa miesiące od pierwszego terminu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:
  a) na mocy uchwały Zarządu,
  b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek 25% ogólnej liczby wszystkich członków.
 7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 8. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą: z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.
 9. Ważność Walnego Zgromadzenia i podejmowanych przez nie uchwał zależy od ilości obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Quorum niezbędne dla ważności walnego Zgromadzenia stanowi:

 a) co najmniej ½ ilości członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeśli Walne  Zgromadzenie odbywa się w pierwszym zwołanym terminie,                                                                                       

b) każda ilość członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim zwołanym terminie

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenie są prawomocne, jeżeli są podejmowane:
  w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
  b. w drugim terminie, zwykłą większością głosów przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W czasie Walnego Zgromadzenie głosowania odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania. Jeżeli uczestnicy Walnego Zgromadzenie tak postanowią głosowania mogą odbywać się w sposób tajny.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:


a) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium ustępującemu    Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c) Wybór członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
d) Podejmowanie uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia.
e) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
f) Zatwierdzenie podstawowych regulaminów dla Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
g) Ustalenie wysokości składek członkowskich.
h) Rozpatrywanie odwołań od postanowień władz Stowarzyszenia.
i) Odwołanie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub obowiązujących przepisów prawa.
j) Odwołanie członka władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka zwyczajnego.
k) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Koła Terenowego.

 1. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

1) Prezes

2) dwóch Wiceprezesów

3) Sekretarz

4) Skarbnik

5) obieralny członek zarządu

 1. Skład zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
 2. Członkowie Zarządu pełnią zajmowane funkcje nieprzerwanie przez okres trwania powierzonej im kadencji, na zasadzie pracy społecznej.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z wiceprezesów. W razie nieobecności Prezesa lub Wiceprezesów lub na ich wniosek zastępuje ich Sekretarz.

 Do zakresu działania Zarządu należy:


 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

d. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

e. uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej oddziałów terenowych - Kół

f. uchwalanie szczegółowych zasad organizacji pracy oraz sposobu zarządzania, dotyczących oddziałów terenowych - Kół

g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

i. zwoływanie Walnego Zebrania,

j. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

k. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

l. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

o. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych –Kół  oraz nadzorowanie ich działalności,

p. powoływanie i rozwiązywanie sekcji  oraz nadzorowanie ich działalności,

q. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej,

s. zawieszanie w czynnościach Zarządów oddziałów terenowych -Kół, jeżeli ich działalność niezgodna jest z przepisami prawa, Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia. W razie zawieszenia Zarządu oddziału terenowego – Koła , Zarząd powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu przez Zebranie oddziału terenowego - Koła,

 

 1. Do ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy.
 4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność 3/5 członków Zarządu .
 5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 6. W zebraniach Zarządu są zobowiązani uczestniczyć Prezesi Kół Terenowych.

 

Członkowie Zarządu działają następująco;

 • Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad jego pracami, zwołuje Walne Zgromadzenie i zebrania Zarządu oraz czuwa nad przestrzeganiem Statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.
 • Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie powierzonych mu spraw.
 • Sekretarz zarządza pracami Stowarzyszenia, wykonując uchwały i polecenia Zarządu. W razie konieczności zastępuje prezesa i wiceprezesa oraz prowadzi archiwum Stowarzyszenia.
 • Skarbnik kieruje, wspólnie z Prezesem i Sekretarzem finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych
  i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi preliminarze finansowe Stowarzyszenia.
 1. Obieralny członek zarządu jest zobowiązany wykonywać polecenia, powierzane mu w nadzwyczajnych okolicznościach, podjęte wspólną decyzją pozostałych członków Zarządu.
 2. Wyboru członków Zarządu, jak i pozostałych władz Stowarzyszenia, dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie .
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 4. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego
 5. Do zadań komisji należy:


a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia pod względem celowości; prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia;
b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
c) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) w terminie co najmniej rocznym przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Do zakresu działania sędziów Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Stowarzyszenia i władz, dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członkowskich od trzech miesięcy do dwóch lat oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do przewodniczącego sądu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia.
 5. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zgromadzenie członków, którego orzeczenie jest ostateczne. Walne Zgromadzenie wydaje orzeczenie w wyniku jawnego głosowania.
 6. Orzeczenie sądu koleżeńskiego, w składzie trzyosobowym, zapada po niejawnej naradzie sędziów. Wyrok zapada większością głosów.
 7. Sędzia który przy głosowaniu nie zgodzi się z większością, może przy podpisaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i zobowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
 8. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbywa się rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie wyroku.
 9. Członkostwo we władzach Stowarzyszeniach ustaje na skutek:


1). upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji, uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
2). ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3). zrzeczenia się udziału w tych organach,
4). odwołanie przez Walne Zgromadzenie członków.Rozdział VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody.
 2. Na dochody stowarzyszenia składają się:

 3. Wpływy ze składek członkowskich,
  2. Wpływy z działalności statutowej,
  3. Dotacje i spadki,
  4. Zapisy i darowizny,
  5. Dochody z ewentualnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  6. Dochody z majątku stowarzyszenia.

 

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia ustala Zarząd.
 2. Oświadczenia w sprawach majątkowych mogą składać tylko - Prezes Zarządu i Skarbnik lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.Rozdział VII

 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora.
 3. Interpretacja zapisów powyższego Statutu należy wyłącznie do Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej
2592

b2ap3_thumbnail_16881005_1228971590550503_1511866114_o.jpg21 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Kielcach odbyło się spotkanie z cyklu "Kłopoty z historią" w którym podejmowane były zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. zagadnienia te przybliżył dr Piotr Gontarczyk.Generalnie komunistyczna konspiracja ze względu na swój ideologiczny profil a przede wszystkim bardzo niski poziom nie walczyła z Niemcami zajmując się głównie pospolitym bandytyzmem, paląc polskie dwory, plebanie i przede wszystkim zwykłych chłopów. Dorobek tej organizacji w walce z Niemcami to mniej więcej w 90% powojenna mistyfikacja. Z drugiej strony formacja ta ma na sumieniu mordy i pacyfikacje polskich wsi wspierających AK lub NSZ, oraz liczne mordy na Żydach.Regularnym zwalczaniem GL-AL zajmowała się głównie partyzantka NSZ. AK, głównie ze względów politycznych („sojusznicy naszych sojuszników”) na ogół reprezentowali w tym zakresie zadziwiającą pobłażliwość. To był błąd, za co wielu z nich zapłaciło potem aresztowaniami i wyrokami, bo byli rozpoznani przez komunistyczny wywiad i NKWD.

 

 

 

 

b2ap3_thumbnail_16931170_1228970670550595_498493555_o.jpgb2ap3_thumbnail_16911010_1228970187217310_632781246_o.jpgb2ap3_thumbnail_16930903_1228967707217558_1595197368_o.jpg

foto. GD

 

Czytaj dalej
2148

b2ap3_thumbnail_P1250691.JPG16 października w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Pierzchnicy odbyła się Msza Święta w intencji Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Łączyła się ona z drugą rocznicą odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest to też dzień odpustu drugiej patronki kościoła św. Jadwigi Śląskiej Pod tablicą została złożona wiązanka o zapalone znicze. W uroczystościach uczestniczył poseł na sejm  Bogdan Latosiński.

Czytaj dalej
3935

b2ap3_thumbnail_P1240836.JPG8 września wspominamy ze czcią i wdzięcznością narodziny Matki Bożej. Zostały poświęcone wieńce dożynkowe, a także ziarno pod nowy zasiew, które każdego roku przynoszą do Piotrkowic rolnicy z całej Ziemi Świętokrzyskiej. Święto Narodzenia NMP nazywane jest bowiem w ludowej tradycji polskiej świętem Matki Boskiej Siewnej.Święto to pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości.

Czytaj dalej
4271

b2ap3_thumbnail_FOTADB0.JPG20 sierpnia 2016 również wzięliśmy udział w uroczystościach Dożynkowych w Chmielniku niosąc wieniec dożynkowy.Gminne dożynki rozpoczął korowód dożynkowy, którego początek był na chmielnickim Rynku. Delegacje z wieńcami dożynkowymi po dotarciu na miejsce zostały zaprezentowane. Spośród 26 miejscowości gminy Chmielnik, swoje wieńce przygotowało 19 sołectw i miasto Chmielnik.

Czytaj dalej
3163

b2ap3_thumbnail_14095842_1808290602723539_5731825238609870384_n.jpg20 sierpnia 2016 wzięliśmy udział w uroczystościach patriotycznych m.in. wystawiając warte przy mogile żołnierzy gen. Antoniego Hedy „Szarego” w miejscowości Wyrębów, upamiętniając wydarzenia sprzed 72 lat. To właśnie stąd 3 września 1944 roku żołnierze AK będący pod dowództwem „Szarego” ruszyli z pomocą płonącej miejscowości Radoszyce, które Niemcy planowali spacyfikować. Tutaj również znajdowało się tymczasowe miejsce pochówku dwóch żołnierzy poległych w ich obronie - Edmunda Rozmowskiego i Kazimierza Proskurnickiego. Uroczystości były zorganizowane z inicjatywy sołtysa Wyrębowa - Marcina Gołucha i mieszkańców wsi.

Czytaj dalej
2719

b2ap3_thumbnail_P1240547.JPG14 sierpnia 2016 w kościele św. Marcina i św. Rozalii w Zachełmiu k. Zagnańska, odbyła się msza święta odprawiona w intencji żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych
Sił Zbrojnych oraz w 24. rocznicę śmierci dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ ś.p. Antoniego Szackiego ps. „Bohun”. Na mszę świętą przybyły  Poczty Sztandarowe Szkół, Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Instytucji oraz Organizacji działających w gminie Zagnańsk. Kwiaty i biało-czerwone znicze złożyli pod pamiątkową tablicą  imieniu przedstawiciele Społeczności Gminy Zagnańsk oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -1 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -2 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -3 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -4 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -5 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -6 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -7 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -8 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -9Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -10 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -11 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -12 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -13 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -14 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -15 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -16 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -17 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -18Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -19 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -20 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -21 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -22 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -23 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -24 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -25 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -26 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -27Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -28 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -29 Msza Święta w 72 rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej -30

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej
4461

b2ap3_thumbnail_P1230508.JPG11 czerwca, chwilę po godzinie 15.00, na terenach zielonych przylegających do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, odbyło się oficjalne rozpoczęcie gali wręczenia nagród w III Ponidziańskim Konkursie Historycznym.

Jest to już 3 edycja konkursu, pierwsza która swoim zasięgiem obejmowała trzy powiaty: buski, jędrzejowski i pińczowski.

Czytaj dalej
4757

b2ap3_thumbnail_13346303_1436116339747543_753009305899674856_o.jpg

Czyli nie zaniedbujemy spraw wymagających załatwienia.Nasza praca obecnie koncentruje się na temacie z którego czerpiemy inspirację - walczymy o zachowanie substancji historycznej, czyli poszukiwaniem naszych Bohaterów. Dziś mamy kilka dobrych wiadomości, mianowicie, zaczną się poszukiwania na cmentarzu Piaski w Kielcach. Wizyta prof. Krzysztofa Szwagrzyka zaowocowała deklaracją, że prace poszukiwawcze zaczną się jesienią 2016 lub najpóźniej wiosną 2017.

Czytaj dalej
4177

b2ap3_thumbnail_P1220547.JPGPo 65 latach, wyklęty z nakazu sowieckich okupantów, zamordowany przez zdrajców narodu, major Zygmunt Szendzielarz “Łupaszka”, spoczął  w poświęconej ziemi na wojskowym cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Bohater niezłomny w walce z komunistycznym złem, broniący honoru i wolności Rzeczpospolitej. Zgodnie z wolą rodziny legendarny „Łupaszka” został pochowany obok córki Barbary

Czytaj dalej
5679

b2ap3_thumbnail_P1220052.JPGDnia 16 kwietnia 2016 roku uczciliśmy 63. rocznicę śmierci naszego patrona por. Stanisława Grabdy ps. Bem w jego rodzinnej miejscowości Przededworze koło Chmielnika. Uroczystość rozpoczęła się od polowej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Jacka Kopcia oraz ks. Franciszka Siarka i ks. Adama Buckiego (krewnego Stanisława Grabdy) przy zabytkowym kościele pw. Świętej Trójcy, następnie przeszliśmy pod rodzinny dom bohatera, aby złożyć kwiaty pod tablicą znajdującą się we wnęce wejścia. Przemówienie i wspomnienia związane z por. Grabdą wygłosił płk. Zenon Markiewicz, ciszę w Przededworzu przerwała salwa honorowa i dźwięki sygnału "Śpij kolego". Marszem, pod sztandarami ZŻ Narodowych Sił Zbrojnych, ŚZŻ Armii Krajowej koło Chmielnik, Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej, Zespołu Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” MPK Kielce, Towarzystwa Miłośników Ziemi Chmielnickiej, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w towarzystwie kombatantów: kpt. Bohdana Eubicha, płk. Zenona Markiewicza, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Wolnej Grupy Motocyklowej „Ponidzie”, parlamentarzystów: senatora Krzysztofa Słonia, posła Bogdana Latosińskiego oraz radnego sejmiku woj. świętokrzyskiego Tomasza Zbróga, miejscowych władz w tym burmistrza Pawła Wójcika i mieszkańców miasta doszliśmy do Chmielnickiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się projekcja filmu fabularno-dokumentalnego w reżyserii Doroty Kosierkiewicz „Idąc ku wolności” przedstawiającego sylwetkę por. Stanisława Grabdy oraz jego brutalną śmierć. Po seansie mieliśmy przyjemność spotkać i porozmawiać przy kawie z rodziną por. Grabdy i występującymi w filmie m. in. Andrzejem Jankowskim, Dionizym Krawczyńskim, Markiem Maciągowskim oraz Leszkiem Bukowskim. Serdeczne podziękowania za współorganizację obchodów Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „Jodła” i Chmielnickiemu Centrum Kultury oraz za objęcie patronatem Instytutowi Pamięci Narodowej oraz TVP Kielce.

Czytaj dalej
6228

b2ap3_thumbnail_P1210613.JPGDnia 1go kwietnia  odbyło się zorganizowane przez 13 Świętokrzyski Korpus Polskich Drużyn Strzeleckich spotkanie wielkanocne. Mieliśmy zaszczyt móc usiąść przy wielkanocnym stole razem z ludźmi którym na sercu leży  dobro Ojczyzny, naszej historii, kultury chrześcijańskiej ludzi szanujących życie i godność człowieka, ludzi którzy od wielu lat nie zmieniają poglądów na Polskę. Spotkanie  otworzył dowódca 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich pan Leszek Steć a następnie ojciec Grzegorz Gut poprowadził modlitwę i pobłogosławił zgromadzonych oraz przygotowane posiłki, na koniec  głos zabrał  przedstawiciel władz zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Krzysztof Myszka. Cała uroczystość  odbyła się miłej przyjacielskiej atmosferze. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i gościnność.

Czytaj dalej
6676

b2ap3_thumbnail_P1210541_20160323-190141_1.jpg23 marca wspólnie z SRH "Jodła " oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce, braliśmy udział 70 rocznicy rozbicia aresztu Informacji Wojskowej w Kielcach. W uroczystości uczestniczyły również organizacje patriotyczne z naszego miasta tj. Obóz Narodowo Radykalny i Kieleccy Patrioci oraz spora grupa mieszkańców Kielc. Została odsłonięta symboliczna tablica upamiętniająca to wydarzenie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pamieć.

Czytaj dalej
5987

b2ap3_thumbnail_poznan_armii_ludowej_01.jpgSejm przyjął poprawkę do ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Samorządy lokalne maja rok czasu na usunięcie wszelkich symboli komunizmu z przestrzeni publicznej.

Z całej Polski może zniknąć ponad 1400 symboli upamiętniających czasy komunizmu. Są nimi wszelkie nazwy ulic, obiektów, instytucji, placów, budynków czy rond, których nazwa nawiązuje do osób, organizacji, wydarzeń lub dat ustroju totalitarnego panującego na ziemiach polskich w latach 1944-1989. Zgodnie z projektem zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będzie ważny, dopóki nie upłynie zapisany na nim termin ważności.

za:wpolityce.pl

Czytaj dalej
6431

b2ap3_thumbnail_12795010_1366539030038608_3463705443560153766_o.jpg8 marca 2016 r. w Kielcach odbyło się spotkanie z Kajetan Rajski, autorem książek „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”.Synowie i córki żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego byli przez system komunistyczny prześladowani z całą brutalnością tylko dlatego, że ich ojcowie obrali drogę niezłomnych patriotów. Niektórzy z nich swoich ojców nie pamiętają. Niemal wszyscy żyli z piętnem „dzieci bandytów” przez długie dekady. Dopiero dziś odzyskują należną im pamięć i szacunek.Kajetan Rajski przeprowadził też rozmowę z Wojciechem Borzobohatym – synem gen. bryg. Wojciecha Stanisława Borzobohatego, pierwszego prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Dziękujemy Zarządowi Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Czytaj dalej
6532

b2ap3_thumbnail_1015851_1742145019338098_3143594015559582267_o.jpgW piątek 11 marca w Parafii św. Wojciecha w Kielcach uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich losy nierozerwalnie będą łączyć się z losami Chrystusa i naszą codziennością. Kroczyliśmy ścieżkami żołnierzy II konspiracji niepodległościowej, drogą „Łupaszki”, „Witolda”, „Pługa”, „Warszyca”, „Roja”, „Inki”, „Żelaznego”, „Nila”, „Bartka”, „Zapory”. Niech ich wiara i patriotyzm będzie nam przykładem. Oni wzięli na swoje barki krzyż bez szemrania. Nie poszli na kompromis z władzami komunistycznymi, mimo, iż tak było łatwiej, i zapłacili za to cenę najwyższą. Ich rozstrzelane i pohańbione ciała wystawiano na ulicach, aby krzyczały, że taki będzie koniec każdego, kto odważy się marzyć o wolnej katolickiej Polsce.  Jak głosi preambuła do ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, byli oni żołnierzami „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”. Byli to ludzie, którzy umiłowali wolność i Polskę nad swoje życie. Żołnierze podziemia po klęsce Niemiec nie złożyli broni. Gdy cała Europa świętowała koniec II wojny światowej, oni walczyli z nową, sowiecką okupacją. Złożyli swe życie na ołtarzu historii. Ginęli za wolność, za przyszłość, za wiarę katolicką, za Polskę. Do historii przeszli jako „żołnierze wyklęci”, ponieważ propaganda komunistyczna ich wyklęła. Stworzyła czarną legendę leśnych partyzantów, nazywając ich „bandytami”, „wrogami Polski”, „zdrajcami”. Byli zmęczeni wojną, ale czuli że muszą walczyć dalej, dla nich sprawa za którą oddali życie nie była stracona. Wierzyli w zwycięstwo. Ocenia się, że przez wszystkie antykomunistyczne, niepodległościowe organizacje i grupy przewinęło od 120 do 180 tysięcy osób. Motto żołnierzy niezłomnych brzmiało: „Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta”. Dostrzeżmy w bohaterach bohaterów! Jeden z nich kpt. Władysław Łukasiuk „Młot”, przedstawił ich hart ducha i marzenie: „Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski - polskiej. [...] Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy - Warszawy - z Niemcami, by Świętej Ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię.” 

foto: Grzegorz Zebrzowski

Czytaj dalej
8214

b2ap3_thumbnail_P1200876.JPGW sobotę 5go marca w Best Western Grand Hotelu w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące dostępu do broni palnej, zorganizowane przez Klucz Pobudki Kielce , Fundację Ad Arma, Grupę Rekonstrukcji Historycznej imienia Stanisława Grabdy, pseudonim “Bem”, Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię, Kieleccy Patrioci, Trzecia Droga Kielce, Obóz Narodowo-Radykalny Kielce, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło w Chmielniku oraz 13 Świętokrzyski Korpus Polskich Drużyn Strzeleckich.Tematem prelekcji pod hasłem "Polaku chwyć za broń" były prawne, etyczne, a także cywilizacyjne aspekty dostępu do broni palnej.

Każdy, kto zajmował się problemem przemocy, wie że im bardziej ofiara jest spolegliwa, tym bardziej okrutnie jest traktowana przez oprawcę. W tym przypadku biurokraci uniemożliwiają obronę przed agresywną mniejszością całym społeczeństwom. Problem nie zniknie, pytanie tylko czy mieszkańcy Europy obudzą się choćby wtedy, gdy zagrożone będzie ich życie? - powiedział Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma.

Czytaj dalej
4091

b2ap3_thumbnail_P1200740.JPGZa nami Uroczystości Inauguracji Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej połączonego z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych w Chmielnickim Centrum Kultury.

Organizacja, przygotowanie i dopracowanie wszystkich elementów tego wydarzenia zasługują na ogromną pochwałę. Oprócz przemówienia pana burmistrza Pawła Wójcika, reprezentantów grona pedagogicznego z lokalnych szkół oraz kombatanta Armii Krajowej dane nam było z przyjemnością obejrzeć część artystyczną tego święta.

Patriotyczne utwory zaśpiewane przez uczennice brzmiały nad wyraz dumnie.
Grupa uczniów wcieliła się również w rolę partyzantów leśnych, a jeden z epizodów na scenie ukazał zbiorową przysięgę składaną przez młodych patriotów.

W międzyczasie przybliżane były sylwetki i życiorysy zasłużonych bohaterów lasów kielecczyzny, między innymi Jana Piwnika ‘’Ponurego’’.

Czytaj dalej
4155

b2ap3_thumbnail_P1200425.JPGCzłonkowie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Stanisława Grabdy ps. „Bem” wraz z pocztem sztandarowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło w Chmielniku uczestniczyli w inauguracji obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" pod Pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" na cmentarzu na kieleckich Piaskach. Dzień 1 marca, od 2011 roku, stał się symbolicznym początkiem działań na rzecz przywrócenia Żołnierzom Wyklętym należnego miejsca w panteonie narodowej pamięci. Uroczystości te poprowadził wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wiatkowski. Pomimo kiepskiej pogody wzięło w nich udział ok. 100 osób i liczne poczty sztandarowe.

Czytaj dalej